Kémiai kockázatértékelés - részletesen:

A Mvt. 54. § (2) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítése érdekében a munkáltató valamennyi munkahelyre vonatkozóan tartozik elvégeztetni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok felmérését, kocázatértékelését (kockázatbecslés) és ennek dokumentálását.

A munkáltatóknak a kötelessége a kémiai kockázatértékelést elkészíttetni.

A kémiai kockázatértékelés elkészítése munkavédelmi- és foglalkozás-egészségügyi szaktevékenységnek minősül: vagyis ilyen végzettséggel rendelkező szakemberek végezhetik el ezt a feladatot!

Kell-e az én cégemnek kémiai kockázatértékelést végezni?

Mi a kémiai kockázatértékelés célja?

Mikor kell a kémiai kockázatértékelést újra elvégezni?

Indokolt esetnek kell tekinteni a munkakörülmények, az alkalmazott technológia, a veszélyes anyagok, a munkaeszközök, stb. körében történt változást.

Kémiai kockázatértékelés

Lényege, hogy a vállalkozó köteles a veszélyes anyagok munka közbeni alkalmazásából eredő kockázatokat felkutatni, megbecsülni, értékelni, vagyis kémiai kockázatértékelés-t végezni

A vegyszerekkel kapcsolatos veszélyelemzés (kémiai kockázatértékelés), amiket a napi kézmosás, mosogatás, takarítás során használnak. Ezekről lennie kell egy ANTSZ bejelentő lapnak, a biztonsági adatlapoknak és magának a kémiai kockázatértékelésnek mely tartalmazza még a friss jogszabályokat illetve fogalom meghatározásokat is.

A munkáltatónak a kockázat becsléshez szükséges kiegészítő információkat be kell szereznie a gyártótól, forgalmazótól, ill. a beszállítótól (biztonsági adatlap).

A felhasznált anyagok megismerése után megállapítjuk, hogy az alkalmazott anyag(ok) a veszélyességi csoportok melyikébe tartoznak.

A felhasznált anyagok mennyisége és az emberi szervezetre gyakorolt hatása alapján megítéljük a kémiai kockázat mértékét (minőségi, mennyiségi) a hatás valószínűségének meghatározásával pedig a végleges veszély nagyságát. A kockázat becslés alapján megelőző intézkedéseket hozunk, melyeket a munkáltatónak be kell tartani. A kockázatbecslést dokumentálni kell.

A kockázat becslést újra kell végezni, ha a munkahelyen, ill. a tevékenység végzésében olyan jelentős változások történtek, amelyek a korábbi becslést, elavulttá teszik, vagy foglalkozás egészségügyi vizsgálatok teszik azt indokolttá. Korábbiakban nem alkalmazott veszélyes vegyi anyaggal tevékenység csak akkor kezdhető meg, ha kockázatbecslése megtörtént, és a kockázat kezelésére (elkerülésére vagy eltűrhető szintűre, csökkentésére) a megfelelő intézkedéseket meghatározták, dokumentálták, ill. bevezették.

INGYENES ÁRAJÁNLATUNKÉRT KATTINTSON >>>ide<<<

A megelőzés - kockázatkezelés - általános elvei

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés vagy más megfogalmazásban a - munkabalesetek és foglalkozási, vagy a foglalkozással összefüggő megbetegedések, illetve fokozott expozíciós esetek megelőzése - érdekében, a munkavédelmi törvény megfogalmazása szerint, a munkáltató köteles figyelembe venni az általános követelményeket, amelyeket kilenc pontban felsorol. Ezek a követelmények lényegében megegyeznek az európai közösség tagállamai vonatkozóan megfogalmazott, megelőzési - kockázatkezelési elvekkel. Mind két megfogalmazás magában foglalja - a prioritások, a fontossági sorrend fenntartása mellet - azt az alapvető elvet, hogy az elérendő célt - a balesetek és megbetegedések megelőzését, - többféle módon is el lehet érni.

Az egészségügyi kockázatok azonosítása, értékelése, adott munkahelyeken, a tevékenység jellegéből adódóan, szükségessé teszi az expozíció - légszennyezés, porterhelés, klimatikus körülmények, zajszint, stb., - mérését, speciális megfigyelés - monitorozás - és expozíció becslési technika alkalmazását, és az ehhez szükséges szakértői, laboratóriumi háttér biztosítását. A veszélyek és kockázatok felismerése és értékelése önmagában még nem megelőzés, hanem eszköz a megelőzés felé vezető úton a cél eléréséhez.

Az egészségkárosodás megelőzése

A munkakörnyezet az emberi környezetnek az a veszélyes eleme, amelyben olyan egészségkárosító hatások is jelen vannak, amelyek a lakosság egyéb csoportjai körében nem fordulnak elő. Ezért a különböző munkahelyeken dolgozó emberek egészségének védelmére a társadalomnak különös gondot kell fordítania, amelyet számos jogszabályi kötelezettség is alátámaszt, illetve igazol.

INGYENES ÁRAJÁNLATUNKÉRT KATTINTSON >>>ide<<<

Kémiai kockázat becslés, kockázat kezelés, kockázatértékelés

A kockázat:A veszély megvalósulásának, azon a káros hatás bekövetkezésének valószínűsége.

A kockázat becslés:Veszélyhelyzetben a sérülés vagy egészségkárosodás valószínűségének és súlyosságának átfogó becslése a megfelelő biztonsági intézkedések kiválasztása érdekében. Lényege: a munkavégzés körülményeinek, a munkakörnyezet kialakításának olyan elemző módon történő áttekintése, amikor a munkáltató nem csak abból indul ki, hogy a különféle jogszabályokban előírt követelmények megvalósultak-e vagy nem, hanem sorra veszi azokat a lehetőségeket, amelyek a munkavégzéssel összefüggésben valamilyen formában a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztethetik.

  A kockázatanalízis szempontrendszere
 1. Kockázat becslés
  1. veszély azonosítás
  2. veszély jellemzés
  3. expozíció becslés (dózis-hatás, összefüggés)
  4. kockázat jellemzés kvantitatív/kvalitatív
 2. Kockázat kezelés
  1. kockázat értékelés
  2. kockázat kezelési stratégia
   1. a) intézkedések kockázatok elkerülésére
         b) intézkedések kockázatok csökkentésére
   2. Folyamatos kockázat kontroll program
   3. Kockázat-kezelés eredményességének mérése, intézkedések, felelősök munkájának ellenőrzése, megismételt kockázatbecsléssel
   4. Kockázat-kezelés eredményességének megítélése költség-hozam elemzések
 3. Kockázati kommunikáció
  1. Managment feladatainak meghatározása
  2. Munkavállalók feladatainak meghatározása, ellenőrzése
  3. Oktatás, képzés, aktivitás
  4. Lakossági tájékoztatás
  5. Munkavállalók megelégedettsége a munkahelyi kockázat kezeléssel
  6. Lakosság megelégedettsége a környezeti kockázat kezeléssel
  A kockázatkezelés fő célja:
 1. Kockázatok elhárítása illetve minimálisra csökkentése
 2. Megleendő intézkedések meghatározása és fontossági szempontból történő rangsorolása.
  A munkáltatói intézkedés módjára vonatkozóan a következő követelményeket kell figyelembe venni.
 1. A veszélyek elkerülése
 2. A nem elkerülhető veszélyek értékelése
 3. A veszélyek keletkezési helyükön történő leküzdése
 4. Az emberi tényező figyelembevétele a munkahely kialakításánál, a munkaeszközök és munkafolyamat megválasztásánál, különös tekintettel az egyhangú vagy kötött ütemű munkavégzés időtartamának mérséklésére, illetve káros hatásának csökkentésére, a munkaidő beosztására
 5. A műszaki fejlődés eredményeinek alkalmazása
 6. A veszélyes helyettesítése veszélytelennel vagy kevésbé veszélyessel
 7. Az egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, amely kiterjed a munkafolyamatra, a technológiára, a munkavégzésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására
 8. A kollektív műszaki védelem elsőbbsége az egyéni védelemhez képest
 9. A munkavállalók megfelelő utasításokkal történő ellátása

Az intézkedések végrehajtását követően szükségessé válik az intézkedés hatásosságának ellenőrzése.

INGYENES ÁRAJÁNLATUNKÉRT KATTINTSON >>>ide<<<

A KÉMIAI VESZÉLY TARTALMA ÉS JELE

Robbanó anyagok és készítmények.

Az olyan folyékony, képlékeny, kocsonyás vagy szilárd anyagok és készítmények, amelyek a légköri oxigénnel vagy anélkül, gyors gázfejlődéssel járó hőtermelő reakcióra képesek, és amelyek adott kísérleti körülmények között, illetőleg nyomásra vagy hőre felrobbannak.

Megnevezése: robbanásveszélyes, Jele: e

Oxidáló anyagok és készítmények.

Azok az anyagok és készítmények, amelyek más, elsősorban gyúlékony anyagokkal érintkezve erősen hőtermelő reakciót adnak.

Megnevezése: égést tápláló, oxidáló. Jele: o

Fokozottan tűzveszélyes anyagok és készítmények.

 • Azok a folyékony anyagok és készítmények, amelyeknek lobbanás- és forráspontja rendkívül alacsony
 • Azon gázok, amelyek a környezeti hőmérsékleten és nyomáson a levegővel érintkezve gyúlékonyak

Megnevezése: fokozottan tűzveszélyes. Jele. f+

Tűzveszélyes anyagok és készítmények.

 • A levegőn, normális hőmérsékleten öngyulladásra képesek
 • Szilárd halmazállapotban valamely gyújtóforrás rövid ideig tartó behatására könnyen meggyulladnak, majd a gyújtóforrás eltávolítása után tovább égnek vagy bomlanak
 • Olyan folyékony anyagok és készítmények, amelyek nagyon alacsony lobbanásponttal rendelkeznek
 • Vízzel vagy nedvességgel érintkezve könnyen gyulladó gázt fejlesztenek, veszélyes mennyiségben

Megnevezése: tűzveszélyes. Jele. f

INGYENES ÁRAJÁNLATUNKÉRT KATTINTSON >>>ide<<<

Tűzveszélyes anyagok és készítmények.

Olyan folyékony anyagok és készítmények, amelyek alacsony lobbanásponttal rendelkeznek

Megnevezése: éghető. Jele. -

Nagyon mérgezőek

Azok az anyagok és készítmények, amelyek belégzésük, lenyelésük vagy a bőrön át történő felszívódásuk esetén igen kis mennyiségben - a közepes halálos dózis szájon át kisebb, mint 25 mg/testtömeg-kilogramm, bőrön át kisebb, mint 50 mg/testtömeg-kilogramm - halált, heveny egészségkárosodást okoznak

Megnevezése: nagyon mérgező. Jele. t+

Mérgezőek

Azok az anyagok és készítmények, amelyek belégzésük, lenyelésük vagy a bőrön át történő felszívódásuk esetén kis mennyiségben - a közepes halálos dózis szájon át 25-200 mg/testtömeg-kilogramm, bőrön át 50-400 mg/testtöme-gkilogramm - halált, heveny egészségkárosodást okoznak.

Megnevezése: mérgező. Jele. t

Ártalmasak

Azok az anyagok és készítmények, amelyek a belégzésük, lenyelésük vagy a bőrön át történő felszívódásuk esetén halált, heveny egészségkárosodást okozhatnak, és nem sorolhatóak a nagyon mérgező vagy a mérgező veszélyességi osztályba.

Megnevezése: Ártalmas. Jele. xn

Mutagén anyagok és készítmények

Amelyek belégzéssel, szájon át, a bőrön, a nyálkahártyán keresztül vagy egyéb úton a szervezetbe jutva genetikai károsodást okoznak, vagy megnövelik a genetikai károsodások gyakoriságát

Megnevezése: mutagén. Jele. xn-m

Reprodukciót és az utódok fejlődését károsító anyagok

Amelyek belégzéssel, szájon át, a bőrön, a nyálkahártyán keresztül vagy egyéb úton a szervezetbe jutva megzavarják, általában gátolják a reprodukciót, illetve az utódokban morfológiai, illetőleg funkciós károsodást okoznak

Megnevezése: reprodukció gátló, utódkárosító. Jele. xn-x

Maró (korrozív) anyagok és készítmények

Amelyek élő szövettel érintkezve azok elhalását okozzák

Megnevezése: maró. Jele. c

Környezetre veszélyes anyagok és készítmények

Amelyek élő szövettel érintkezve azok elhalását okozzák

Megnevezése: környezeti veszély. Jele. n

INGYENES ÁRAJÁNLATUNKÉRT KATTINTSON >>>ide<<<